Kontakty

OV KSČM Česká Lípa
Sokolská 295/37

470 31 Česká Lípa

Pracovní doba od 1.2.2015

 

Pondělí-čtvrtek 8.00-15.30hodin

Pátek                          8,00 hod. - 12,00 hod.

Kontakty:

tel.: +420 487 520 836

 mobil  + 420 725 646 047

e-mail: ov.ceskalipa@kscm.cz

Předseda OV:

Václav Větrovec

2. Místopředseda

Josef Jirák

místopředseda

Leoš Hamrský

Administrator webu: pyroexpo.ralsko@seznam.cz

 

KSČM Česká LípaMATERIÁLY K VIII. SJEZDUZávěry okresní konference KSČM Česká Lípa

Závěry okresní konference KSČM Česká Lípa

Usnesení okresní konference KSČM Česká Lípa

(10.4.2012)
 


Usnesení okresní konference KSČM Česká Lípa
konané dne 4. února 2012
Delegáti okresní konference projednali a zhodnotili činnost okresní organizace KSČM Česká Lípa za období od poslední konference dne 27.2.2010.

 

V úvodu okresní konference byl konstatován závěr VV ÚV KSČM z 12. 3. 2011, který rozhodl o pozastavení výkonu funkce předsedy OV KSČM v České Lípě s. Miroslava Starého a delegátům rozdán dopis bývalého místopředsedy ÚV KSČM s. Milana Bičíka objasňující termín pozastavení všech funkcí s. M. Starému, na jehož základě byl konferencí odhlasován zákaz výkonu funkce delegáta. V průběhu konference byly projednány zejména poznatky z podílu KSČM při posledních volbách na jejich účasti a zabezpečení volebních programů KSČM komunální politiky v rámci okresu.

Dále byly v potřebném rozsahu projednány materiály pro využití v přípravě VIII. sjezdu KSČM, zejména byla věnována pozornost doplnění a úpravám stanov a projednány aktuální otázky současné situace a podmínek činnosti v rámci okresní organizace KSČM podle připomínek z diskuzí jednotlivých výročních členských schůzí základních organizací. Byl vyhodnocen přístup a podíl okresní organizace na řešení společenských a politických otázek mimo rámec okresu, jako byly závěry VII. sjezdu KSČM, volby do obou sněmoven, změn stranické struktury KSČM. Byl projednán další rozvoj členské základny a jejího pomalu rostoucího politického potenciálu. Zvláštní pozornost byla věnována obsahovému dokumentu»Socialismus pro 21. století«, který vzal na vědomíVII. sjezd KSČM .
Jednání konference stanovilo úkoly a doporučení pro práci okresní organizace a ZO KSČM do nadcházejícího období.
Delegáti jednotlivých ZO KSČM ve svých vystoupeních v diskusi se vyjadřovali, převážně v úrovni většinového stanoviska své ZO, k řešení problémů činnosti ZO, zejména k jejich důkladné registraci, k analýze zprávy okresní revizní komise, základní povinnosti člena strany platit členské příspěvky v dané výši a termínech, řešení formální činnosti některých ZO KSČM, jejich izolovanost před občanskou veřejností jednotlivých měst a obcí okresu. Zachování a rozvoj stálé spolupráce se sympatizujícími spoluobčany, v získávání jejich podpory pro náš volební program, což je úkolem pro příští období k zabezpečení hlavních úkolů, které se dotýkají podílu KSČM na přípravě krajských voleb v roce 2012 s podporou kandidátů a volebního programu KSČM.
Okresní konference vytýčila jako hlavní úkoly.
V roce 2012 se uskuteční volby do zastupitelstva Libereckého kraje. Je nutné důkladně zabezpečit podíl na přípravě a průběhu voleb. Věnovat pozornost a nemalou pomoc svým kandidátům v této významné události a dosáhnout co nejlepších výsledků. Bude to nelehký úkol důležitý a náročný pro celou okresní organizaci. Veřejnosti budeme představovat naše kvalifikované a odborné kandidáty pro funkce v orgánech nejen samosprávných, ale v budoucnosti i zákonodárných a musíme všemi dostupnými prostředky usilovat, aby pronikli do podvědomí voličů.
Důležitou součástí práce okresní organizace a zejména ZO KSČM je podíl na řešení potřeb komunální politiky. Musíme všemi prostředky bránit přeběhlictví zejména nestraníků z kandidátek KSČM. Nadále kontrolovat práci a aktivitu členů zastupitelstva, zvolených za KSČM a provádět jejich průběžné hodnocení, což je ve většině případů dokladem odpovědného přístupu a kvalifikované práce. V práci každé základní organizace by se měla projevovat aktivní praktická pomoc a podpora zastupitelům při plnění náročné funkce v plnění volebních programů. Ze strany OV KSČM je po celé volební období nanejvýš nutné vytvářet podmínky pro systematickou, odbornou a zejména metodickou pomoc v poradenství pro členy zastupitelstev s využitím možností odborníků z vlastních řad a zejména ÚV KSČM. Ve spolupráci se ZO KSČM pořádat besedy a školení pro nezvolené kandidáty s cílem jejich využití v práci a agitaci.
Neodkladně věnovat větší pozornost a důslednost zlepšení systematické a cílevědomé práce celé okresní organizace a zejména ZO KSČM. Z hodnotících zpráv vyplývá, že je potřebné zajišťovat odpovídající formu organizátorské činnosti ve vlastních řadách ale i ve veřejném, politickém a společenském životě. Přednostně by měla být uplatňována cílevědomá a neformální práce s levicově smýšlejícími občany, kterých v důsledku vládní politiky přibývá, jako je např. Český svaz žen, různá vlastenecká hnutí, občanská sdružení jako Klub českého pohraničí a zejména sympatizující mládež. Postoje občanů a jejich názorová hladina zaznamenaly v posledním období podstatné změny v náš prospěch. Nesmí nás ani pozitivní změny v myšlení části společnosti uvést do letargie. Musíme si být neustále vědomi skutečnosti, že snahy o postavení KSČM mimo zákon je trvalou snahou vládní koalice a všech pravicových stran, což by bylo nemalou výhodou i pro některé středové strany a hnutí.
O předním postavení KSČM, možnosti aktivně vstupovat do politiky a veřejného dění, bude rozhodovat naše schopnost rychle a objektivně seznamovat veřejnost všemi dostupnými prostředky s našimi stanovisky, s návrhy na řešení a s celkovým obsahem programových dokumentů. Veřejnosti budeme představovat kvalifikované a odborné kandidáty pro funkce v orgánech zákonodárných a samosprávných, musíme však usilovat, aby pronikli do podvědomí občanů a voličů.
Okresní konference KSČM v České Lípě,
v souladu se stanovenými úkoly pro následující období a na základě hodnocení výsledků činnosti okresní organizace za období mezi konferencemi a s vědomím individuálních doporučení a návrhů přednesených při diskuzích na výročních členských schůzích a jednání dnešní okresní konference,
přijímá usnesení.
1. Schvaluje :
a.) Zprávu o činnosti okresní organizace za období od okresní konference dne
27. února 2010 do 31. ledna. 2012
b.) Zprávu okresní revizní komise KSČM
c.) Zprávu okresní rozhodčí komise KSČM
d.) Zprávu volební komise ze 4,2,2012
e.) Tita.ss.Chot,Adamčík,Dvořák,Hudaková,Větrovec,Slavíková,Panc,Nápravník,Bilický,Nedvěd,Kalvová náhr:s.Stránský jako kandidáty do voleb zastupitelstva Libereckého kraje
 
 
2. Zvolila :
a.) Předsedu okresního výboru KSČM Česká Lípa s. s.Větrovce
b.) Okresní výbor KSČM v České Lípě v počtu 15 členů – dle předloženého jmenného seznamu volební komise
c.) Okresní revizní komisi KSČM v České Lípě v počtu 5 členů – dle předloženého jmenného seznamu volební komise
d.) Předsedu okresní revizní komise KSČM Česká Lípa s. s.Dražkoviče
e.) Okresní rozhodčí komisi KSČM v České lípě v počtu 3 členů – dle předloženého jmenného seznamu volební komise
f.) Předsedu okresní rozhodčí komise KSČM s. Cypricha
g.) Člena ÚV KSČM s.Václav Větrovec
h.) Členy LbKR KSČM v počtu 3 členů, dle předloženého seznamu volební komise:ss.Větrovec,Chot,Adamčík
i.) Delegáty krajské konference KSČM, dle předloženého jmenného seznamu volební komise v počtu 4 členů Větrovec,Hudaková,Chot,Adamčík + náhradník
j.) Delegáty na VIII. sjezd KSČM v celkovém počtu 3 ss.Větrovec Chot,Adamčík+náhradníky dle předloženého seznamu volební komise.
k.) Člena hospodářské rady.
l.) Ústřední operativní štáb.
m.) Delegáty VIII. sjezdu KSČM
 
Potvrdila:
a) Okresní výbor KSČM v České Lípě v počtu 15 členů – na základě delegačního principu a dovolby
 
 
3. Ukládá :
A – Okresnímu výboru KSČM
a.) Uceleně a systematický řešit kádrové otázky práce OV KSČM v průběhu jeho funkčního období, dosáhnout účinnější práce metodického vedení a organizační pomoci jednotlivým ZO KSČM, při zajištění nastávajících voleb, společenských i politických akcí a dalších aktivit.
b.) V souladu s usnesením stranických orgánů projednat realizaci postupu okresní organizace v případě voleb do zastupitelstva Libereckého kraje a k zabezpečení tohoto cíle zajistit aktivitu celé členské základny a realizovat složení okresního volebního štábu KSČM. Termín : průběžně 2012
c.) Zásadní úpravu a registraci ZO KSČ a tak dosáhnout zásadního obratu ve využití a kvalitě práce ZO KSČM ve vytipovaných místech. Přehodnotit konkrétní potřeby a podmínky činnosti ZO KSČM a na jejich základě upřesnit strukturu metody práce a jednotlivých úkolů k zajištění činnosti ZO KSČM. Termín : úkol trvalý
 
d.) Systematicky a zejména pravidelně pracovat se členy zastupitelstev, s nezvolenými kandidáty s cílem jejich dalšího využití. Zajistit jednorázové akce na okresní a krajské úrovni a tím i odbornou poradenskou činnost zastupitele.
Termín : úkol trvalý
e.) Věnovat trvalou pozornost otázkám hospodaření, zejména dodržování směrnic pro hospodaření a placení členských příspěvků.
Termín : úkol trvalý
 
f.) Projednat závěry okresní konference, rozšířeného zasedání LbKR KSČM a VIII. sjezdu KSČM a tyto zapracovat do návrhu postupu a realizace v podmínkách okresní organizace a základních organizací KSČM. Termín : úkol trvalý
 
 
B. Základním organizacím KSČM
a.) Podílet se na zabezpečení práce a činnosti ZO, na dosažení pravidelné schůzové činnosti, zvýšení účasti členů na členských schůzích, placení členských příspěvků a jejich pravidelném, a odvádění na OV, dále zajištění kádrových otázek a organizačních zajištění. Získávat a přijímat nové členy v souladu s výzvou okresní konference „Každý člen ZO získá svého soudruha.“ Termín : úkol trvalý
b.) Zvýšit podíl ZO na řešení požadavků komunální politiky, účinnější spolupráce se členy zastupitelstva, pomáhat jim při výkonu jejich funkce a realizace volebního programu KSČM Termín : úkol trvalý
c.) V souladu s úkoly přípravy voleb do zastupitelstva Libereckého kraje, individuálně v podmínkách vlastní ZO stanovit a důsledně realizovat zabezpečení všech úkolů volevního aktu. Využít především osobní agitace a propagace volebního programu KSČM. Agitovat pro politiku strany mezi nestraníky a prvovoliči. Docílit maximální účasti ve volbách u členů strany a u sympatizujících, oslovit občany, rodinné příslušníky, přátele a známé. Termín : úkol trvalý
d.) Zajistit kvalitní přípravu oslav MDŽ, 1. Máje, osvobození, Kunětická hora 2012 a 2013 a dalších společenských akcí. Dbát na jejich důstojný průběh.
Termín : úkol trvalý
e.) Důsledně řešit nedostatky ve využití vývěsních skříněk v místech, kde jsou umístěny. Zřizovat vývěsní skříňky a zabezpečit, pravidelnou obměnu agitačních materiálů. Termín : úkol trvalý
f.) Hledat možnosti pro zavedení digitalizace veškerých materiálů okresní organizace od ZO po OV KSČM.
Termín : úkol trvalý
g.) Rozpracovávat závěry a usnesení okresní konference na podmínky okresní organizace KSČM, a všech ZO v okrese a zabezpečit jejich realizaci.
Termín : úkol trvalý
h) Zlepšit a rozvíjet spolupráci jak s levicově zaměřenými organizacemi( LKŽ, KČP, občanská sdružení), tak se všemi dalšími (ost .ženské org, hasiči, sportovci atd.), které projeví zájem na společném řešeních v komunální politice, tak ve společenském životě obce.
Termín : úkol trvalý
4. Doporučuje :
 
ÚV KSČM – stanoviska delegátů okresní konference KSČM Česká Lípa, k doplnění a úpravám stanov a obsahovému dokumentu»Socialismus pro 21. století«.
a.) zapracovat a doplnit do materiálu pro jednání VIII. sjezdu KSČM.
 
 
© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena