Kontakty

OV KSČM Česká Lípa
Sokolská 295/37

470 31 Česká Lípa

Pracovní doba od 1.2.2015

 

Pondělí-čtvrtek 8.00-15.30hodin

Pátek                          8,00 hod. - 12,00 hod.

Kontakty:

tel.: +420 487 520 836

 mobil  + 420 725 646 047

e-mail: ov.ceskalipa@kscm.cz

Předseda OV:

Václav Větrovec

2. Místopředseda

Josef Jirák

místopředseda

Leoš Hamrský

Administrator webu: pyroexpo.ralsko@seznam.cz

 

KSČM Česká LípaMATERIÁLY K VIII. SJEZDUHlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu

Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu

Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM

(19.1.2012)

Hlavní úkoly a zaměření práce strany po VIII. sjezdu KSČM

 

 

 

Současný stav

 

 

 

Poslední vývoj celosvětového společenství, zejména Euroatlantické civilizace včetně České republiky, vnímají lidé jako krizi. O krizi skutečně jde, a to o hlubokou krizi společensko-ekonomickou, krizi hodnot, tedy  i krizi politickou. Podle mezinárodních vzorů i na území Čech, Moravy a Slezska od listopadu 1989 až po dnešek vládne bezhlavě prosazovaný trh bez přívlastků – „neoliberalismus,“ ideologie tzv. nové svobody pro všechno, tedy i pro ty nejhrubší projevy tržních mechanismů, jež postupně zpochybnily a znehodnotily téměř vše. Nejprve to byla samotná rovnost mezi lidmi, hned nato podmínky fungování organizace společnosti, poté došlo k trvalému znehodnocování veřejných služeb, v mnoha místech i životního prostředí, a  tím kvality života, kultury a mezilidských vztahů. Soukromé zájmy čím dál menších skupin vlastníků nadnárodních společností zcela ignorovaly a nadále ignorují veřejný zájem. Privatizace zisků a ponechání ztrát na bedrech společnosti – to jsou společné znaky této politiky.  Takto vytvořené dluhy společnosti pak neoliberální teorie léčí jen tupým škrtáním a tím i dalším prohlubováním krize. Přitom všem banky navyšují své zisky, zatím co  lidé chudnou a stále více jich upadá do bídy. V globalizovaném světě není ČR pochopitelně výjimkou.  Realitou 21. století jsou i hladomory s desítkami tisíc mrtvých, stále agresivnější války o suroviny a vodu a nakonec i sociální a rasové bouře v nejprůmyslovějších zemích, což se ve svém důsledku dotýká i nás….

 

 

 

             Vývoj v naší zemi a také ve světě od roku 2008 znovu dokázal, že kapitalismus, včetně současného globálního, nenašel a nenabízí východiska z permanentních krizí, které naopak produkuje, a že skutečnou alternativou pro lidstvo je sociálně spravedlivá společnost, kterou Marx s Engelsem nazvali komunismem, pro nějž je socialismus předstupněm. Od té doby se pokusů právě o socialismus uskutečnila řada a mnohým z nich se podařilo více či méně tomuto cíli přiblížit. To se týkalo i naší vlasti. Subjektivismus, vliv mezinárodní situace, některé ekonomické a ideologické chyby, ale i „fundamentalismus“ odmítající dialektiku a neberoucí v úvahu nové poznatky a nově vzniklé situace, ji však nedokázaly naplnit. Pro KSČM však socialismus je a bude i v budoucnu hlavním programovým cílem tak, jak to také schválily její předchozí sjezdy, zvláště pak programový (kladenský) sjezd a VII. hradecký, který se konal před čtyřmi léty.

 

 

 

            V české společnosti došlo k výraznému posunu. Občané si již většinou uvědomují, že současná vládní koalice nehodlá naplnit své předvolební sliby o potření korupce a odpovědnosti vůči rozpočtu a že se jednosměrně zaměřuje na to, aby dluhy, na kterých se podílely všechny vlády od roku 1992, zaplatili ti, kteří je nezpůsobili - tedy lidé práce. To vše při zhoršení životních podmínek většiny, zatím co původci dluhů, ať už jde o politiky vládních koalic, bankéře, či různé privatizátory bez odpovědnosti za získaný majetek, nemusí hradit nic. Občanská společnost se však probouzí a své nesouhlasné postoje již dokáže projevit i navenek. Pokud by se konaly volby nyní, koaliční strany, tedy pravice, by je prohrály s nejhorším výsledkem od poloviny roku 1990, kdy se konaly první polistopadové volby. Tzv. penzijní, zdravotní, daňová a další reformy jsou odůvodňovány lživými argumenty a slouží jen k dalším vlnám privatizací, a to nikoli již jen majetku, ale  zdravotních, sociálních a dalších služeb, a k přesunu prostředků z kapes většiny do kapes úzké skupiny těch nejmajetnějších. Ve společnosti vládne korupce ve všech sférách, ač její odstranění údajně mělo být jedním z hlavních prvků obsahu práce vlády po volbách. Samotná činnost vlády či jejích jednotlivých členů vede nejen k zpochybnění vládní moci, ale i samotného politického režimu. Jsou přijímána či připravována opatření omezující demokracii a svobodné vyjadřování názorů, otevřeně je ovlivňováno jednání orgánů činných v trestním řízení ve prospěch členů či příznivců pravicových stran, bezpečnost občanů není zaručována; účastníme se vojenských akcí, které nejsou v našem zájmu, rozpočtová opatření jsou směrována vůči nízko či středněpříjmovým skupinám obyvatelstva a ti nejmajetnější jsou při tom zvýhodňováni. Pokračuje likvidace českého zemědělství, připravují se další kroky, jež dále zvýší závislost naší země na zahraničním globalizovaném kapitálu, jehož majitelé nemají žádný vztah k potřebám našich lidí. To, žel, umožní některým zájmovým skupinám ovládnout poslední veřejný majetek, a to včetně nemocnic atd. Taková je situace!

 

     

 

  

 

 Změna je nutná

 

 

 

          KSČM jako důsledná opozice a síla odmítající protilidová opatření se trvale snaží občanům vysvětlit nebezpečí z toho plynoucí a své návrhy, jak situaci řešit. Při tom je jasné, že její existence je i zárukou pro další levicový, solidaritu vyznávající vývoj. Bez ní by levostředově orientované politické strany, zejména sociální demokracie, jak dokázala nedávná minulost, neváhaly i v celostátním měřítku, tak jak se to stalo v řadě krajů včetně Prahy, vytvořit koalici s pravicovými stranami a zradit vlastní.program. Měřítkem, žel, části politiků byl a je jen profit jejích vedoucích představitelů. To potvrzují nejen nesplněné sliby v krajích a místech, kde ČSSD do koalic s pravicí vstoupila, ale i stále platné tzv. „Bohumínské usnesení“ této strany přijaté pod Zemanovým vedením.

 

 

 

           KSČM  má tedy i dnes svou nezadatelnou historickou úlohu. Pravice proto neváhá a používá všech svých možností, aby podnítila další vlny antikomunismu a pokusila se narušit práci strany, její vnější aktivity a působení na neorganizované levicové či levicovým řešením nakloněné voliče. Tím také chce zabezpečit, aby se nevytvořilo přirozené spojenectví na levici, a ona aby  tak se dále udržela u moci, protože, jak ukazuje současná koalice, v našem volebním systému je snadno možné, aby vítězná strana zákulisními jednáními byla vyřazena z možnosti či účasti na vládnutí. To ovšem následně vyvolává u mnohých občanů pokles zájmu o účast ve volbách i hlubokou ztrátu iluzí o samotné demokracii jako formě organizace společnosti. KSČM se proto všemi možnými zákonnými cestami a svou aktivitou takovým útokům musí bránit a získat i spojence, kteří budou ochotni a schopni bránit demokracii a svobodu shromažďování a projevu, jak nám ji dosud zaručuje Listina základních práv a svobod. Při tom  KSČM je snad jedinou ze stávajících politických stran, která se  striktně drží schválené ústavy a nedopustila se proti ní žádného prohřešku.

 

 

 

           KSČM iniciovala vznik hnutí „Spojenectví práce a solidarity“ jako platformy široké spolupráce, na jejíž činnosti se podílí více politických a společenských subjektů. Neznamená to, že se tím staví bariéra jiným nezúčastňujícím se levicovým či levostředovým subjektům včetně sociální demokracie. SPaS nabízí spolupráci všem, kteří o to budou stát. KSČM bude dále aktivně napomáhat v jeho další činnosti a udělá vše pro to, aby se tato forma spolupráce stala širokým hnutím, které najde cesty i k dalším dosud nevyužitým možnostem spolupráce. KSČM bude dále plně podporovat i snahu odborů a organizací sdružujících zdravotně postižené či seniory zastavit antisociální záměry koaliční vlády.

 

 

 

          Ke splnění těchto cílů se KSČM musí zaměřit také na zlepšení práce uvnitř strany. Získávat další nové členy, lépe pracovat se základními organizacemi a zabezpečit, aby každý člen dostal potřebné informace o činnosti strany. Dále pak zvážit postupné nevyhnutelné organizační změny, které by napomohly k aktivizaci členské základny a ke spojení s bezpartijními sympatizanty. Zajistit, aby funkcionáři strany na všech úrovních neřídili své organizační jednotky či organizace ze sekretariátů, ale většinu svého času trávili mezi lidmi, v obcích, mezi členy strany, v práci se zastupiteli zvolenými na našich kandidátkách. Dbát na to, aby na tyto kandidátky byli zařazování ti lidé, kteří jsou perspektivní, mají nespornou důvěru u voličů, jsou známi ze své práce, budou plnit program KSČM a případně pro něj získají další, kteří pak následně stranické řady rozšíří. Pokud jde o objektivní a tedy i straně blízký tisk, především Haló noviny, je třeba zabezpečit, právě v případě Haló novin, zejména  rozšiřování jejich vlivu. Zřetel je třeba mít především na získávání k četbě našeho tisku těch občanů, kteří chtějí být informováni z levicového pohledu. Proto se Haló noviny nesmějí stát pouhým stranickým věstníkem, ale skutečným organizátorem a informátorem, jenž bude poskytovat komplexní informace a servis všem svým čtenářům a těm, kteří se jimi v budoucnosti stanou. 

 

 

 

           Od VII. sjezdu se podařilo udělat určitý pokrok ve vypracování podrobnější a zejména subjektivismu oproštěné analýzy minulosti. Teze k "devadesátému výročí KSČ" schválené výkonným výborem ÚV v únoru 2011 jsou toho dokladem. Jde však o první krok. Samotná analýza bude sloužit k vypracování dalších studií a vytyčení programových cílů, ať již krátkodobých, tak dlouhodobých.

 

 

 

           KSČM musí do budoucna, chce-li uspět v politickém boji, udělat vše pro svoji jednotu. To neznamená, že budou potlačovány jiné názory. Takový přístup by totiž vedl k omezení akceschopnosti strany. Tzv. „jediné pravdy“ neexistují, neboť hledání objektivní pravdy je neustálý proces. Je nutné stále udržovat princip stranickosti, kolektivního většinového rozhodování a respektu k takovým rozhodnutím.

 

 

 

            Nejen v KSČM, ale ve velké části společnosti existuje nedůvěra k současným institucím tzv. parlamentní demokracie. Není to samotnou podstatou demokracie, ale klientelismem a deformacemi, které přináší do systému nerespektování základních pravidel fungování společnosti, pokud má být založena na rovnosti, solidaritě a práci jako měřítku hodnot. Deformace, které do fungování jinak demokratických institucí vnesla finanční oligarchie pomocí mediokratických postupů, kdy nikým nevolení majitelé a představitelé nadnárodních korporací a společností a také nekontrolovatelní editoři masmedií mají větší pravomoci než volitelní a alespoň ve volbách vyměnitelní politici, jsou dále neudržitelné. Je nutné se vrátit k větší míře neformální společenské kontroly, ke zmenšení byrokratických bariér, k větší míře práva na informace o činnosti institucí.

 

 

 

 

 

 Hlavní úkoly KSČM mezi VIII. a IX.sjezdem

 

 

 

a) Proto bude KSČM prosazovat tyto základní priority:

 

·        rozvoj takové hospodářské politiky státu, která nebude tlumit rozvoj ekonomiky nepromyšleným šetřením, ale bude stimulovat hospodářský růst, a to všech systémů vlastnictví;

 

·        podporu získávání nových pracovních příležitostí;

 

·        obranu sociálních jistot lidí;

 

·        dlouhodobé energetické zabezpečení země, a to cenově dostupnými zdroji;

 

·        zachování váhy průběžného systému pro státem garantovaného důchodu jako většinového zabezpečení potřeb seniorů či handicapovaných občanů a zabránění neustálému věkovému posunu pro nárok na důchod;

 

·        v souladu s Listinou základních práv a svobod trvat na bezplatném zajištění léčebné péče a zároveň odmítnout další privatizaci nemocnic a zdravotnických zařízení;

 

·        účelnou pomoc mladým manželstvím a zvláště pak rodinám s dětmi;

 

·        zachování bezplatného studia na vysokých školách a zajištění systému sociálních stipendií a podpor pro potřebné;

 

·        vyloučení  jednostranného ideologického ovlivňování dětí z výuky; vyloučení diskriminace, ať dětí, tak pedagogů, z ideologických, náboženských, rasových, etnických a dalších důvodů;

 

·        zajištění účelné ochrany nájemníků  a plánování výstavby sociálních bytů a bytů pro mladá manželství za pomoci státu, samospráv a družstev;

 

·        zavedení spravedlnosti a účelnosti do daňové politiky, progresivní daně z příjmu fyzických i právnických osob a stropu pro odměny státních manažerů;

 

·        zpracování státního protikorupčního programu, (za účasti všech politických stran zastoupených v parlamentu), při čemž jako jeden z bodů, které  strana bude prosazovat, je přijetí zákona o majetkových přiznáních;

 

·        výrazné posílení profesionality  policie a zajištění bariér proti politizaci státních zástupců a soudců;

 

·        stažení českých vojenských kontingentů z míst, která nemají vztah k naší obraně a nejsou ani v zájmu OSN.

 

 

 

 

 

b)   Pokud jde o KSČM, bude třeba v oblasti vnitřního života strany:

 

·        zabezpečit chod a další rozvoj straně blízkých informačních kanálů, včetně tisku tak, aby vysvětloval politiku strany a levicové pohledy co nejširšímu množství čtenářů;

 

·        promyslet a zavést co nejúčelnější systém práce stranických organizací od centra po ZO a stranické důvěrníky;

 

·        trvale věnovat zvýšenou péči práci mezi mládeží;

 

·        účelněji pracovat se zastupiteli zvolenými na našich kandidátkách, a to i formou pravidelných školení, připravovat pro ně potřebné jednotné podkladové materiály, vytvářet z nich odborné zázemí a využívat a popularizovat jejich zkušenosti. Více využívat prací odborných skupin a zadávat jim přímo úkoly, jež budou mít návaznost na práci strany či na jednání v zastupitelských sborech od obcí až po parlament;

 

·        věnovat zvýšenou péči kandidátům do všech typů voleb a nepředřazovat „historickou“ zásluhovost, ale osobní schopnosti a znalost voličské základny v místech, perspektivnost, zastoupení mladých a žen. K tomu účelu přehodnotit současný systém primárních voleb a  systém zavést i mezi sympatizanty strany;

 

·         zajistit promyšlený systém práce s novými členy strany.

 

 

 

 

 

c)   Pro podrobný program zajistit na úrovni centra servis v oblastech:

 

·        hospodářské  politiky;

 

·        měnové politiky vč.daní;

 

·        zdraví;

 

·        sociálních otázek, vč. bydlení a osobních nákladů;

 

·        života seniorů;

 

·        rodin s dětmi;

 

·        bezpečnosti;

 

·        vzdělávání, kultury a sportu;

 

·        rozvoje přímé i nepřímé demokracie a samosprávy;

 

·        bezpečnosti a obrany;

 

 

 

 

 

 

 

 Náš cíl

 

 

 

Naším cílem, pro který vytváříme plněním nejbližších úkolů předpoklady, je vybudování spravedlivějšího společenského řádu - socialismu, kde lidé budou odměňováni podle práce a zásluh a vše se bude dít ve prospěch společnosti. Majetek nebude rozhodujícím kritériem pro společenské zařazení. Svět za více než sto šedesát let, které uplynuly od vize Marxe, Engelse a těch, kteří je následovali, od V.I. Lenina až po současné představitele komunistického hnutí, se sice změnil, komunismus a jeho první fáze - socialismus je však stále aktuálním a humánním cílem lidstva. Jen  se bude lišit od představ z 19.století. To se týká i cest k němu. Za tím účelem sjezd schvaluje uspořádání samostatné ideologické konference, jež by umožnila zahájit proces tvorby  zásadních materiálů o cestě k socialismu a dokument Socialismus jako východisko současné společnosti. Studie, jež dosud na toto téma byly vypracovány, se stanou podkladovými materiály pro přípravu zásadních dokumentů. Na vytváření těchto materiálů by se měly, podle potřeb a zájmu,  podílet i spřátelené komunistické a radikálně levicové strany. KSČM si nečiní nárok vypracovat všeobecně platný dokument, ale je toho názoru, že ona československá cesta k socialismu, jež byla proklamována v prvních poválečných letech, byla uskutečnitelná a je možné na některé z jejích prvků  navázat.

 

Předpokladem je vypracování analýzy vývoje u nás, a bude-li to možné, i v zemích, které v poválečném období šly socialistickou cestou, zvláště pak analýzy chyb a nedostatků, které způsobily pád prvního pokusu o socialismus v Evropě.

 

Zmíněná konference by se měla konat v mezidobí VIII. a IX.sjezdu, aby již IX.sjezd z ní mohl vycházet. K tomu účelu sjezd ukládá vytvořit odbornou skupinu, jež okamžitě začne shromažďovat dokumenty, připravovat analýzy a teoretické studie, jež by se staly základem pro jednání konference. Ukládá zároveň vedení strany, aby tento záměr projednalo i se spolupracujícími levicovými stranami v zahraničí.

 

 

 

 

 

Příloha

 

Programové okruhy, které KSČM  bude ve své činnosti prosazovat

 

 

 

V parlamentní a zastupitelské činnosti

 

( poslanci EP, poslanci a senátoři P ČR, krajští a obecní zastupitelé zvolení za KSČM)

 

1.  Prosazovat opatření, použitelná k účinnému boji proti korupci, všem formám organizovaného zločinu a jeho pronikání do ekonomických, politických a státních struktur i volených orgánů všech úrovní a proti zneužívání funkcí. Znovu iniciovat zákon o majetkovém přiznání občanů ČR i v ČR dlouhodobě bydlících cizinců.

 

2.  Prosadit takové právní úpravy, které by stanovily, že všechny státem, kraji, městy či obcemi uzavřené smlouvy jako podmínky k nabytí účinnosti musí být předem zveřejněny na internetu a uzavřené nevypověditelné smlouvy – jsou ze zákona neplatné.

 

3.  Uplatňovat politickou i právní odpovědnost veřejně činných osob za výkon jejich funkcí ve státní správě, samosprávě a v podnicích se státní účastí.

 

4. Opětovně usilovat o přijetí ústavního zákona o obecném referendu, zjednodušit vyhlášení sjednocujících místních a regionálních referend.

 

5. Navrhnout příslušné zákonné úpravy k prosazení poměrného zastoupení v orgánech zastupitelstev a parlamentu, posílení pravomocí zastupitelstva na úkor Rady, včetně ústavní změny na jednokomorový Parlament ČR.

 

6. Za jasně stanovených podmínek navrhnout možnost nezávislého soudního rozhodnutí o ztrátě mandátu poslance, pokud se v průběhu výkonu svého mandátu podstatně odchýlí od volebního programu politického subjektu, za který byl zvolen.

 

7. Podporovat všechna opatření směřující ke zlepšení zajištění bezpečnosti občanů, ochraně jejich zdraví, životů a majetku.

 

8. Neoslabovat solidární, státem garantovaný, průběžně financovaný důchodový systém, zohledňujícího princip generační příjmové solidarity.

 

9.   Zastavit zvyšování věkovou hranici odchodu do důchodu. 

 

10. Iniciovat zákonnou normu garance prvního zaměstnání.

 

11. Pravidelně valorizovat dávky poskytované rodinám.

 

12. Zachovat státní podporu stavebního spoření a hypoték.

 

13. Důrazně čelit nárůstu chudoby. Prosadit zákon o sociálním bydlení.

 

14. Odmítnout školné ve všech podobách, zkvalitnit učební dokumenty, podpořit učňovské školství; iniciovat změny ve financování vzdělávání, vedoucí k jeho vyšší efektivnosti a kvalitě.

 

15.  Prosazovat zajištění zdravotní péče na základě veřejného zdravotního pojištění s důrazem na zachování dostupnosti a kvality péče, včetně zrušení regulačních poplatků. Podpořit přesun těžiště zdravotní péče do oblasti preventivní medicíny.

 

16. Odstranění veškerých regulačních poplatků ve zdravotnictví, zastavení růstu spoluúčasti pacientů.

 

17. Zrušení stropů plateb sociálního a zdravotního pojištění.

 

18. Prosazovat nezbytný veřejný sektor v ekonomice - postupným odkupem podílu ve vybraných strategických společnostech, nově jeho vytvářením a podporou zřizovatelských aktivit státu a veřejné správy. Základem je iniciovat a prosazovat formulaci strategických cílů hospodářského a sociálního rozvoje a plánování hospodářské politiky státu.

 

19. Bránit zvýhodňování zahraničního kapitálu a nekontrolovatelnému odčerpávání v ČR vytvořených důchodů do zahraničí – zajistit lepší šance pro české investory a výrobce.

 

20.  S cílem ochrany národních zájmů usilovat o změnu současných vztahů a vazeb mezi ČR a EU. Na půdě EU ve spolupráci se stranami frakcí evropské levice usilovat o omezení evropské byrokracie a posílení demokratického rozhodování mezi členskými státy EU a EK.

 

21. Prosazovat progresivní zdanění podle výše příjmů a zastavení přesunu daňové zátěže na nepřímé daně.

 

22. Prosadit takovou právní úpravu, která by umožnila státu, krajům a obcím usměrňovat rozvoj a strukturu průmyslové výroby. Navrhnout a prosazovat vypracování návrhu restrukturalizace ekonomiky ČR směrem k diverzifikaci výroby a služeb.

 

23. Podporovat zvýšení konkurenceschopnosti drobného a malého podnikání.

 

24. Podporovat energetickou nezávislost obyvatel ČR využitím především jaderné energetiky s uhlím jako strategickou surovinou, ale i lokálních a regionálních energetických zdrojů. Podporovat širší využívání kogenerace tepla a elektřiny, obnovitelných druhů energie a obnovitelných surovin. Prosazovat ekologicky šetrné způsoby získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech života společnosti. Zvyšovat podíl třídění a recyklace odpadů.

 

25. Podporovat a prosazovat ekologicky přijatelné formy hospodaření, aktivní roli zemědělců při ochraně krajiny, ochranu a obnovu vodních zdrojů a zemědělského i lesního půdního fondu jako nenahraditelných přírodních zdrojů. Prosazovat státem garantovanou vlastní potravinovou bezpečnost.

 

26. Podporovat investice do dopravy s důrazem na železniční hromadnou a integrovanou dopravu.

 

 

 

V mimoparlamentní oblasti

 

(odborné zázemí,  společenské, vlastenecké a mládežnické organizace)

 

1.  Věnovat mimořádnou pozornost mediální a informační činnosti a realizaci efektivnějších forem působení na občanskou veřejnost.

 

2. Podporovat občanská sdružení, demokratické aktivity a iniciativy, zejména projekt Spojenectví práce a solidarity (SPaS).

 

3.  Podstatně zvýšit úsilí za jednotný postup společenských organizací a občanských sdružení k obhajobě práv neprivilegovaných vrstev proti systému vykořisťování a bezpracného obohacování. Aplikovat zkušenosti do nových forem a metod práce.

 

4. Ve spolupráci s Koordinačním centrem vlasteneckých organizací a všemi ostatními pokrokovými uskupeními, principiálně vystupovat proti válkám, terorismu, fašismu a neofašismu, porušování lidských práv a za mír ve světě.

 

5. Právními cestami se aktivně bránit proti antikomunismu a obhajovat zákonnost a pokrokovost vytváření socialistické společnosti u nás. Odsuzovat zločinnost současného kapitalismu.

 

6.  Významnější měrou se podílet a působit na racionálně ekologické myšlení společnosti.

 

7. Spoluvytvářet materiální, ekonomické i duchovní podmínky pro systematický dialog s mladou generací.

 

8.  Vytvářet podmínky pro upevňování vlastenectví v přístupu k ochraně a podpoře českého jazyka a české kultury.

 

9.  Podporovat a iniciovat aktivní působení členů KSČM v občanské společnosti.

© KSČM 2003 - 2014. Všechna práva vyhrazena